XXII Edycja Konkursu – Regulamin

Regulamin XXII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku na lata 2023/2024.

 1. Postanowienia wstępne:
Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania produktów oraz kryteria i sposób oceny, a także sposób informowania o wynikach konkursu ogłoszonego i prowadzonego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.
 1. Podstawowe definicje:
Komitet Ochrony Praw Dziecka (KOPD): organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie (00-629), ul.Oleandrów 6/III piętro zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099511, REGON 00107149100000, NIP 5251081346. Konkurs: Konkurs Świat Przyjazny Dziecku, organizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Regulamin: regulamin XXII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku na lata 2023/2024. Produkt: artykuły, książki, zabawki, multimedia, akcesoria szkolne, gry, miejsca, portale internetowe lub inicjatywy przeznaczone dla dzieci (w wieku 0-12 lat lub w przypadku gier w wieku 0-17 lat) i inne, zgodnie z tabelą w pkt. V.7. Zgłaszający: osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca wymagane prawem: certyfikaty, atesty, zgody i autorskie prawa majątkowe lub licencje niezbędne do prowadzenia działalności związanej z produktem lub wprowadzenia produktu do obrotu na terenie Polski lub innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnik: Zgłaszający, którego produkt został zakwalifikowany do udziału w konkursie oraz dokonał zapłaty za uczestnictwo w konkursie, zgodnie z pkt V Regulaminu. Laureat: Uczestnik, którego produkt lub produkty, dostały nagrodę główną lub wyróżnienie lub nagrodę specjalną, przyznaną przez Kapitułę Konkursu. Kapituła Konkursu: grupa ekspertów, wyłoniona przez KOPD, składająca się ze specjalistów, psychologów, pedagogów i ludzi kultury, oceniająca zakwalifikowane produkty.
 1. Cel Konkursu:
Celem konkursu jest promocja produktów, które w znaczący sposób wpływają pozytywnie na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny oraz na wrażliwość estetyczną dziecka. KOPD chce w ten sposób nagrodzić najbezpieczniejsze i spełniające najwyższe standardy produkty przeznaczone dla dzieci. Realizacja celu konkursu następuje poprzez przyznanie wyróżnień i nagrodzenie produktów dla dzieci. Równoważnym celem konkursu jest wsparcie działalności statutowej Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Wszystkie środki finansowe pochodzące z opłat konkursowych są przeznaczane na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
Do udziału w konkursie mogą przystąpić zgłaszający, spełniający następujące warunki formalne:
 • Zgłaszający oświadcza, że posiada wymagane prawem: certyfikaty, atesty, zgody i autorskie prawa majątkowe lub licencje niezbędne do prowadzenia działalności związanej z produktem lub wprowadzenia produktu do obrotu na terenie Polski lub innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Zgłaszane produkty są dostępne w obrocie na terenie Polski lub są dostępne w ofercie zgłaszającego.
 • Zgłaszane produkty nie mają charakteru militarnego i nie imitują broni.
 • Zgłaszający dostarczy wypełnione zgłoszenie lub ankietę rejestracyjną, zgodnie z procedurą opisaną w pkt VI.
 • Zgłaszający uiści w terminie opłatę konkursową, zgodnie z procedurą opisaną w pkt V.
 1. Opłaty:
 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze wsparciem działalności charytatywnej KOPD poprzez dokonanie opłaty konkursowej. Środki finansowe przeznaczane są na działania statutowe KOPD t.j.: udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, udzielanie pomocy prawnej, udzielanie poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktycznej edukacyjno-szkoleniowej w zakresie ochrony praw dziecka, wsparcia rodziny oraz pozostałe działania zgodnie ze Statutem KOPD.
 • Opłaty konkursowe należy dokonywać na konto KOPD: prowadzone przez bank BNP Paribas Polska SA, o numerze konta: 56 1750 0009 0000 0000 0094 6389, tytułem: Opłata za udział w XXII edycji konkursu.
 • Opłatę konkursową należy uiścić wraz ze zgłoszeniem produktu do konkursu, nie później jednak niż do 12 grudnia 2023 r. Jako dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na rachunku KOPD.
 • Brak uiszczenia opłaty, o ile nie ustalono indywidualnie innego terminu płatności, może spowodować wycofanie produktu z konkursu.
 • Opłata konkursowa może podlegać negocjacjom.
 • Laureat poprzednich edycji konkursu może uzyskać zniżkę w opłacie w drodze indywidualnej negocjacji.
Tabela opłat w danej kategorii przedstawia się następująco:

Kategoria (w nawiasach podpowiedzi produktów do zgłoszeń)

Pierwszy produkt

Kolejny produkt

Seria*

Kultura i multimedia (płyty z muzyką dla dzieci, pisma dla dzieci, filmy, kasety audio, programy edukacyjne, radiowe i telewizyjne, filmy, spektakle, inicjatywy i wydarzenia kulturalne: spektakle, akcje)​

600 zł

100 zł

700 zł

Książki (książki papierowe, audiobooki, ebooki)​

600 zł

100 zł

700 zł

Wydawnictwa do rodziców / opiekunów

600 zł

100 zł

700 zł

Zabawki (zabawki, puzzle, klocki, hulajnogi, chodziki)

1000 zł

500 zł

1600 zł

Gry (planszowe, edukacyjne, komputerowe)

1000 zł

500 zł

1600 zł

Edukacja (wydawnictwa edukacyjne, wydarzenia związane z edukacją, kursy dla dzieci, pikniki naukowe, inicjatywy edukacyjne, akcesoria edukacyjne)

1000 zł
500 zł
1600 zł
Miejsca przyjazne dzieciom (place zabaw, kluby, księgarnie, miejsca eventowe, sieci handlowe, restauracje, kawiarnie, przedszkola, szkoły, kliniki, uzdrowiska, parki rozrywki)

1000 zł
500 zł
1600 zł
Dom (meble, pościel, naczynia, wanienki, lampki, dywany, wyposażenie pokoju dziecka, wózki, łóżeczka, foteliki, kosmetyki, itp.)

1000 zł
500 zł
1600 zł
Odzież (ubranka, obuwie, ozdoby, galanteria)

1000 zł

500 zł

1600 zł

Internet (sklepy internetowe, portale, strony przyjazne dzieciom, gry mobilne, blogi, kampanie internetowe organizowane przez firmy, fundacje)

1000 zł
500 zł
1600 zł
Pomoce i wyposażenia edukacyjne (plecaki, piórniki, kredki, zeszyty- akcesoria szkolne)

1000 zł


800 zł


1600 zł


Psychomotoryczne wspieranie rozwoju (placówki, pomoce, programy)

1000 zł


800 zł

1600 zł


Nastolatki w trudnych czasach (pomoce, programy, stymulatory ruchu, aplikacje internetowe)​

1000 zł


800 zł

1600 zł


*Pod słowem „seria” rozumie się – szereg odrębnych produktów (wydawnictw, zabawek oraz innych przedmiotów), które ostatecznie składają się w jedną całość, gdyż połączone są jednakowym znakiem, tematem, bądź innym wyróżnikiem zespalającym produkty w jedną całość. W przypadku wątpliwości, prawo do rozstrzygnięcia, które ze zgłoszonych produktów stanowią serię, pozostaje w gestii KOPD.
 1. Zasady zgłaszania produktów w konkursie:
 • Produkty do konkursu można zgłaszać do 12 grudnia 2023 r.
 • Zgłoszenie do konkursu może zostać utajnione na życzenie zgłaszającego, jeśli jasno zastrzeże to w zgłoszeniu lub ankiecie rejestracyjnej.
 • Nie ma limitów zgłoszeń ilości produktów przez jednego zgłaszającego, co oznacza, że jeden zgłaszający może zgłosić nieograniczoną liczbę produktów.
 • Zgłaszane do XXII edycji produkty (w szczególności książki, gry, itp.) nie muszą być wydane w roku 2022/2023. Mogą to być również wznowienia i produkty z poprzednich lat.
 • Aby przystąpić do XXII edycji konkursu, należy: wysłać drogą elektroniczną zgłoszenie na stronie swiatprzyjaznydziecku.pl lub przesłać na adres: k.kyc@kopd.pl lub m.stachowiak@kopd.pl wypełnioną ankietę rejestracyjną – może być jedna dla wielu zgłoszeń. Ankiety rejestracyjne są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.swiatprzyjaznydziecku.pl
 • Wysyłając ankietę rejestracyjną na adres e-mail, należy dołączyć dwa zdjęcia produktu w formacie jpg., nie przekraczające 1 MB – w opakowaniu i bez opakowania. W przypadku miejsc dwa zdjęcia wybrane przez zgłaszającego. zgłaszając produkty przez stronę swiatprzyjaznydziecku.pl zdjęcia należy dołączyć do zgłoszenia. Dosłanie kolejnych zdjęć lub ich zmiana nie jest możliwe.
 • Zgłaszający ma obowiązek podania dokładnego opisu, nazwy i kategorii zgłaszanego produktu. Nadesłane zdjęcia, nazwy i opisy będą zamieszczane na materiałach dotyczących konkursu bez możliwości ich zmiany.
 • Zgłaszający ma obowiązek podania nazwy pod jaką chce występować w materiałach dotyczących konkursu.
 • Zdjęcie produktu należy opatrzyć jego nazwą. Dodatkowo można umieścić nazwę zgłaszającego.
 • Przesłanie ankiety rejestracyjnej lub zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Informacja o przyjęciu produktu do konkursu zostanie przekazana niezwłocznie zgłaszającemu.
 • Po potwierdzeniu ze strony KOPD przyjęcia zgłoszenia do konkursu należy przesłać dwa egzemplarze zgłoszonego produkt/produkty na adres KOPD (w przypadku miejsc/inicjatyw/portali internetowych opisy oraz linki do portali internetowych na adres projekty@kopd.pl lub stachowiak@kopd.pl).
 • Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez KOPD przesłanych zdjęć, opisów i nazw na stronach internetowych konkursu i KOPD oraz w innych materiałach związanych z konkursem.
 1. Kapituła Konkursu Świat Przyjazny Dziecku:
Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą przez Kapitułę Konkursu złożoną ze specjalistów: Artur Barciś –aktor, reżyser. Małgorzata Janina Berwid – dziennikarka i animatorka kultury, autorka tekstów piosenek dla dzieci, opowiadań i scenariuszy mini-teatralnych. Magdalena Dulęba- Basior – pedagog, edukator Dorota Karbowska – Zawadzka – Dyrektor Marketingu Barlinek S.A. Mirosława Kątna – Przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD, psycholog. Katarzyna Kubacka- Seweryn Prezes Fundacji Kultury i Sztuki TAKI JESTEM. Twórczyni Akademii Filmowej Otwórz oczy! i Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych Magdalena Łazarkiewicz –  reżyser filmowy, teatralny, telewizyjny, scenarzystka. Dorota Mazurek – Dyrektor Wydawnictwa UNIT, Dyrektor Redakcji magazynu Świat Zabawek, oraz pomysłodawczyni Dziecka w Warszawie Aleksandra Piotrowska – doktor psychologii, pracownik naukowy. Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz – Manager ds. PR i promocji KOPD, współtwórczyni i organizatorka Konkursu od 2002 r. Andrzej Seweryn – aktor i reżyser teatralny oraz filmowy; pedagog, dyrektor Teatru Polskiego. Agata Skjold – pedagog wczosnoszkolny, mama 4 dzieci w wieku od 8 do 20 lat, właścicielka firmy Pomysłowa Mama, od lat aktywna w social mediach, propagatorka czytelnictwa, nauki przez zabawę, humoru rodzicielskiego,a także ekologicznego stylu życia. Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna. Autorka książek dla dzieci, a także scenariuszy spektakli teatralnych. Anna Wakulak – wydawca i Redaktor Naczelna profesjonalnego magazynu branżowego Rynek Zabawek. Dorota Zawadzka – psycholożka i doradczyni rodzinna. Od 1994 wykładowczyni akademicka – Uniwersytet Warszawski, SWPS, obecnie Uniwersytet Korczaka. Prowadząca wielu programów telewizyjnych, autorka bestsellerowych poradników dla rodziców oraz zbioru opowiadań dla dzieci „Tata Amelki”. Wraz z mężem produkuje i prowadzi podcast „W to drugie lewo”.
 1. Sposób oceny w Konkursie:
 • Kapituła konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, w trakcie obrad głosuje nad przyznaniem nagród głównych i wyróżnień.
 • Nie ma limitów nagród głównych ani wyróżnień.
 • Kapituła Konkursu może przyznać nagrodę specjalną.
 1. Kryteria oceny przyjętych do konkursu produktów:
Kapituła konkursu kierować się będzie następującymi składowymi oceny:
 • bezpieczeństwo i jakość wykonania,
 • pomysł, innowacyjność,
 • wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka,
 • funkcjonalność,
 • estetyka i design,
 • dostosowanie produktu pod względem formy i treści do wieku rozwojowego dziecka,
 • korzyści dla dziecka.
 1. Kategorie:
Zgłaszający mogą zgłaszać produkty w następujących kategoriach:
 • Kultura i multimedia
 • Książki dla dzieci w wieku 0-7
 • Książki dla dzieci w wieku 8-17 (young adult)
 • Wydawnictwa dla rodziców/opiekunów
 • Zabawki dla dzieci w wieku 0-3
 • Zabawki dla dzieci w wieku 4-7
 • Zabawki dla dzieci w wieku 8-12
 • Gry dla dzieci w wieku 0-7
 • Gry dla dzieci w wieku 8-17
 • Edukacja
 • Miejsce i inicjatywy przyjazne dzieciom
 • Dom
 • Odzież
 • Internet
 • Pomoce i wyposażenia edukacyjne
 • Psychomotoryczne wspieranie rozwoju
 • Nastolatki w trudnych czasach
 1. Laureaci konkursu:
Laureaci XXII edycji Konkursu, mają prawo do:
 • posługiwania się logotypem KOPD i logo Konkursu przez 1 rok od chwili przyznania nagrody lub wyróżnienia (decyduje moment otrzymania informacji o wynikach). Prawo do używania logo przysługuje tylko względem wyróżnionego/nagrodzonego produktu,
 • Laureaci konkursu, po uiszczeniu dodatkowej opłaty ustalonej z KOPD mogą używać logotypów przez kolejny 1 rok, współpracy z KOPD w zakresie rozpowszechniania informacji o nagrodzonych i wyróżnionych produktach na stronie internetowej KOPD kopd.pl oraz na łamach pism/portali i mediów partnerskich,
 • pamiątkowej statuetki lub dyplomu,
 • oznaczenia miejsca przyjaznego dzieciom za pomocą specjalnie przygotowanej naklejki z logotypem KOPD i logo Konkursu,
 • udziału w uroczystej gali kończącej XXII edycję konkursu, świadczeń promocyjnych w ramach gali: zdjęcia nagrodzonego produktu w prezentacji, podania nazwy Laureata,
 • współpracy w zakresie kampanii społecznych, akcji promocyjnych, szeroko rozumianej promocji w Internecie i mediach.
 • umieszczania logotypów na seriach, sugerujące nagrodzenie wszystkich produktów, w przypadku, gdy nagrodzony/wyróżniony został tylko 1 konkretny produkt jest niezgodne z regulaminem.
 1. Uczestnicy Konkursu:
Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
 • posługiwania się logotypem KOPD z informacją, że są donatorami/przyjaciółmi Komitetu Ochrony Praw Dziecka przez 1 rok, od momentu przekazania opłaty konkursowej,
 • posługiwania się informacją, że ich produkty zostały nominowane do udziału w XXII edycji konkursu oraz wykorzystywać ten fakt w komunikacji PR i działaniach marketingowych.
 1. Kalendarz Konkursu:
5 czerwca – 12 grudnia 2023 – zgłoszenia produktów przez zgłaszających. Styczeń – marzec 2024 r. – ocena zgłoszeń przez Kapitułę Konkursu i ogłoszenie wyników konkursu. Maj/czerwiec 2024 r. – ogłoszenie wyników XXII edycji Konkursu podczas uroczystej gali.
 1. Uprawnienia KODP:
KOPD ma prawo:
 • promować nagrodzone/wyróżnione produkty na profilu KOPD w mediach społecznościowych,
 • opublikować referencje/recenzje nagrodzonego/wyróżnionego produktu w formie artykułu tematycznego lub live’a przygotowanego przez eksperta – członka Kapituły Konkursu lub psychologa z zespołu specjalistów KOPD.
 • produkty nadesłane do konkursu nie są zwracane. Po jego zakończeniu są wykorzystane do działalności charytatywnej i zostaną przekazane m.in. oddziałom terenowym KOPD na terenie całej Polski oraz podopiecznym Centrum Interwencyjnego w Warszawie lub placówkom opiekuńczym.
 1. Przetwarzanie danych osobowych:
 • Na potrzeby konkursu przetwarzane będą dane osobowe zgłaszających/uczestników. Administratorem danych osobowych ww. osób jest Komitet Ochrony Praw Dziecka. Z administratorem można się skontaktować pod adresem email: projekty@kopd.pl
 • Dane osobowe zgłaszających/uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych zgłaszających/uczestników jest prawnie uzasadniony interes administratora, tzn. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, w postaci niezbędności przetwarzania danych dla celów organizacji konkursu, wyłonienia nagrodzonych i właściwego rozliczenia środków finansowych uzyskanych w związku z konkursem na prowadzenie działalności statutowej administratora.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zgłoszenia i wzięcia udziału w konkursie.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
 • Zgłaszający/uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Ponadto, zgłaszający/uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez KOPD narusza prawo.
 • Dane osobowe zgłaszających/uczestników nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 1. Postanowienia końcowe
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację konkursu:
Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz, Manager ds. PR i Promocji, Członek Zarządu Komitet Ochrony Praw Dziecka mail: m.stachowiak@kopd.pl tel.: 505 045 679 www.kopd.pl www.swiatprzyjaznydziecku.pl